ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

1.               De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)offertes, bestellingen, leveringen en overeenkomsten, alsook op de uitvoering ervan. Bijgevolg sluiten de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk deze van de klant of koper uit en dit door het loutere feit van het plaatsen van een bestelling of het sluiten van een overeenkomst. Hot Sauce Committee is slechts gebonden door een bestelling geplaatst door een klant of koper indien deze uitdrukkelijk wordt bevestigd door Hot Sauce Committee. Levering of uitvoering geldt als bevestiging. Hot Sauce Committee heeft het recht een aanvaarde bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder recht op schadevergoeding voor de klant indien het voorwerp uit omloop is genomen, de levering of uitvoering niet kan plaatsvinden wegens overmacht of te sterk bezwarend zou zijn voor Hot Sauce Committee. Dit geldt tevens indien deze redenen leveranciers treffen of bij laattijdige levering door leveranciers van Hot Sauce Committee. Behoudens ingeval van schriftelijke, voorafgaande instemming is Hot Sauce Committee niet gebonden door andersluidende voorwaarden of door afwijkingen in de algemene verkoopvoorwaarden. Hot Sauce Committee heeft ten allen tijde het recht om deze algemene verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

2.               Alle goederen worden verzonden op risico van de koper of klant, zelfs indien het vervoer door Hot Sauce Committe wordt verzorgd. Afbeeldingen, specificaties, en dergelijke meer die worden verstrekt in catalogi, folders of anderszins, zijn uitsluitend bedoeld om de klant of koper een beeld te geven van een artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de klant of koper niet het recht om goederen te weigeren, schadevergoeding te eisen of betalingen achterwege te laten.

 

3.               Leveringstermijnen zijn niet bindend voor Hot Sauce Committee aangezien deze enkel bij benadering worden gegeven. Leveringsvertragingen, door wat dan ook, geven de klant of koper dan ook in geen geval recht om de aan de bestelling of overeenkomst te verzaken, de overeenkomst op te zeggen, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Hot Sauce Committee heeft het recht om goederen in delen te leveren indien dit noodzakelijk wordt geacht.

 

4.               Elke klacht betreffende geleverde goederen dient Hot Sauce Committee op straffe van onontvankelijkheid binnen de 8 kalenderdagen na de levering overgemaakt te worden per aangetekend schrijven. Bij aanvaarding van de levering zullen de goederen evenwel geacht worden conform te zijn aan de overeenkomst of bestelling. Aanvaarding van de levering kan met alle middelen van recht worden bewezen maar zal bijvoorbeeld reeds blijken uit de ondertekening van een leveringsbon. Indien Hot Sauce Committee zou reageren op laattijdige of ongeldige klachten, is dit steeds met voorbehoud van alle rechten en zonder enige verzaking aan het recht om de laattijdigheid of ongeldigheid van de klacht in te roepen. De aansprakelijkheid van Hot Sauce Committee is steeds naar haar keuze beperkt tot de vervanging van de goederen of de terugbetaling van de aankoopprijs van de goederen.

 

5.               De levering vindt pas plaats na ontvangst van de volledige betaling van het bedrag van de bestelling. Wanneer de betaling binnen de 5 kalenderdagen niet ontvangen werd, wordt de bestelling geannuleerd zonder vergoeding voor de koper of klant.In het geval een bestelling toch reeds geleverd werd alvorens gehele betaling binnen de 5 kalenderdagen werd ontvangen, geldt dat betaling in elk geval dient te gebeuren ten laatste 8 dagen na factuurdatum. In dit geval behoudt Hot Sauce Committee zich het recht voor om een voorschot te vragen van 20% alvorens de goederen worden geleverd. Wordt tevens in dit geval geen betaling ontvangen op de vervaldag, dan zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 12 % op jaarbasis. Tevens zal in geval van niet-betaling op de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding van 18 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 75,00 EUR. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden geeft ons het recht om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling hiertoe, alle volgende bestellingen en diensten te schorsen op risico van de klant. Geleverde goederen blijven eigendom van Hot Sauce Committee tot volledige betaling. Bij niet-tijdige betaling heeft Hot Sauce Committee het recht om zonder ingebrekestelling deze goederen terug te vorderen. Onverminderd het uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud gaan alle risico’s over op de koper vanaf sluiting van een overeenkomst.

 

6.               Indien een klant of koper een aanvaarde bestelling annuleert of deze niet wordt afgenomen, wordt geacht dat de klant of koper overgaat tot éénzijdige ontbinding ten laste van de klant of koper en is deze aan Hot Sauce Committee een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de door Hot Sauce Committee geleden schade, inclusief winstderving, en dit met een minimum van 20% van de waarde van de bestelling en onverminderd andere rechten van Hot Sauce Committee. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Hot Sauce Committee om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst of bestelling te vorderen.

 

7.               De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

8.               Betwistingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dient gebracht te worden voor de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.